Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Csiha Zrt. (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52., a továbbiakban: „Csiha Zrt.”, „szolgáltató” vagy „adatkezelő”) egyedi mérnöki megoldásokkal ötvözött, tervezési- és kivitelezési feladatok megvalósításával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt megrendelői, partnerei részére elektronikai, és szoftverfejlesztési területeken.


A Csiha Zrt. mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének és az adatkezelésben közreműködő felhasználónak személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). A Csiha Zrt. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.


Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.


A Csiha Zrt. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a Csiha Zrt. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, ill. tevékenysége szerint.


Jelen tájékoztató ismerteti a Csiha Zrt. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.


A Csiha Zrt. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy a partnereivel, vásárlóival kötött szerződéseket teljesítse. A szolgáltatás nyújtása kapcsán megvalósuló adatkezelésben több személy, ill. szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a Csiha Zrt.


Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.


Az adatkezelés kapcsán a Csiha Zrt. igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: házhozszállítás, könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.). Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.


Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, ill. az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, ill. nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit


Az adatkezelésért a megrendelők, vásárlók felé elsősorban az adatkezelő Csiha Zrt. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. A Csiha Zrt. tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.


Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a Csiha Zrt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


2. Az egyes adatkezelések


2.1. A Csiha Zrt. szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés


Az adatkezelés célja A Csiha Zrt.
kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a szolgáltató felé megrendelését leadhassa, és mi az Ön vásárlásra, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeit teljesítsük. Személyes adatait az Ön megrendelésének teljesítése érdekében, ill. szolgáltatásainknak igénybevétele kapcsán kezeljük.


Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)
A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a szolgáltatás vagy termék iránti rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.


Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Csiha Zrt. székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. e-mail cím:info@csihazrt.hu telefonszám: +36 70 776 1290
web elérhetőségek: www.csihazrt.hu www.mbutton.hu
A Csiha Zrt. képviselője Bodrogi Áron ügyvezető. képviselő e-mail címe:info@csihazrt.hu


Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A Csiha Zrt. vásárlói, partnerei, akik a Csiha Zrt. szolgáltatásait igénybe veszik, valamint a Csiha Zrt. termékeiből vásárolnak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a vásárlók, partnerek.


A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csiha Zrt. a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevételével érdekében:
Személyazonosító adatok: vevő neve, lakcíme, névjegykártyán feltüntetett adatok
Kapcsolattartási adatok: e-mail címe, telefonszáma,
Banki és fizetési adatok: telefonszáma, névjegykártyán bankszámlaszám, bankkártya száma
Továbbá minden olyan adat, amely a kereskedelem, áruk adásvételének teljesítéséhez, valamint szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kommunikáció folytatásához szükséges.


Adatkezelés jogalapja
Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

Adatait megrendelésének teljesítéséig, ill. a kellékszavatossági, és jótállási kötelezettségeink teljesítése érdekében a szavatossági idő (6 hónap), vagy a jótállási idő (1 év) végéig kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére. Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.


Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz
A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Csiha Zrt. és munkatársai férhetnek hozzá.


Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait
A Csiha Zrt. a vásárlók személyes adatait saját szerverein tárolja, ezért külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.


A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a Csiha Zrt. szolgáltatásait, valamint a Csiha Zrt. termékei közül nem fog tudni vásárolni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.


Adatkezelés és tárolás ideje
Az érintett adatait a szerződés fennállása alatt kezeljük. A szerződés megszűnését követően a Csiha Zrt. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.


A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.


Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A fenti adatkezeléssel összefüggésben társaságunkon keresztül profilalkotás valósul meg. Társaságunk profilalkotást nem végez. A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb szolgáltatásokat kínáljuk fel, ill. szokásaihoz jobban igazodó weboldalt tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

A www.csihazrt.hu és a www.mbutton.hu a Google LLC. Google Analytics, a Google LLC. Google DoubleClick és a Google LLC. Youtube szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analytics, a Google DoubleClick és a Youtube cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie-k által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookiek letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak:http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:https://privacy.google.com


2.2. A Csiha Zrt. megrendelőinek szállítási adatainak kezelése


Az adatkezelés célja
Az áruszállítással tett megrendelésének a Csiha Zrt. eleget tesz, és a megrendelt árut házhozszállítási szolgáltatása útján juttatja el az Ön részére. A szállítással összefüggésben a Csiha Zrt. kezeli a megrendelők szállítási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a Csiha Zrt. eleget tegyen annak a szerződésben vállalt kötelezettségének, hogy a megrendelt árut házhoz szállítja.


Az adatkezelés várható hatása a megrendelőre (érintettekre)
A megrendelők számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a szolgáltatás vagy termék iránti rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.


Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Csiha Zrt. székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. e-mail cím:info@csihazrt.hu telefonszám: +36 70 776 1290
web elérhetőségek: www.csihazrt.hu www.mbutton.hu
A Csiha Zrt. képviselője Bodrogi Áron ügyvezető. képviselő e-mail címe:info@csihazrt.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A Csiha Zrt. megrendelői, akik a Csiha Zrt. szolgáltatásai közül rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a szolgáltatás, termék megrendelője.


A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csiha Zrt. a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevételével érdekében:
Személyazonosító adatok: vevő neve, lakcíme, névjegykártyán feltüntetett adatok
Kapcsolattartási adatok: e-mail címe, telefonszáma,
Banki és fizetési adatok: telefonszáma, névjegykártyán bankszámlaszám, bankkártya száma
Továbbá minden olyan adat, amely a kereskedelem, áruk adásvételének teljesítéséhez, valamint szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kommunikáció folytatásához szükséges.


Adatkezelés jogalapja
A megrendelő személyes adatainak kezelésének oka, ill. alapja (jogalapja) az, hogy az Ön által megvásárolt terméket a Csiha Zrt. az Ön által megadott címre elszállítsa, és ezzel a szerződéses kötelezettségét teljesíteni tudja.


Ki férhet hozzá a megrendelő (érintett) személyes adataihoz
A megrendelő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Csiha Zrt. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:


Csomagküldés, futárszolgálat:
Cégnév: GLS General Logistics System Hungary Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégnév: DHL Express Magyarország Kft. Székhely:1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. épület Cégnév: UPS Magyarország Kft. Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 154. Airport City Logistic Park G. épület
Postai szolgáltató: Cégnév: Magyar Posta Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.


Hol tároljuk a megrendelő (érintett) személyes adatait
A Csiha Zrt. a megrendelők személyes adatait saját szerverein tárolja, ezért külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.


A megrendelő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Ön nem köteles áruszállításhoz szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a Csiha Zrt. által nyújtott áruszállítás lehetőséget, azaz Ön kizárólag személyes átvétel igénylésével tud vásárolni a Csiha Zrt-től.


Adatkezelés és tárolás ideje
A Csiha Zrt. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy szállítással kapcsolatos igényeivel összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeiket.


A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A megrendelők adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.


Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A megrendelők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.


2.3. A Csiha Zrt. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése


Az adatkezelés célja
A megvásárolt termékek és megrendelt szolgáltatások ellenértékéről a Csiha Zrt. a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a vásárlói, megrendelői részére. A számlakiállítással összefüggésben a Csiha Zrt. kezeli a vásárlók, megrendelők számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a Csiha Zrt. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania.


Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)
A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a szolgáltatás vagy termék iránti rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.


Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Csiha Zrt. székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. e-mail cím:info@csihazrt.hu telefonszám: +36 70 776 1290
web elérhetőségek: www.csihazrt.hu www.mbutton.hu
A Csiha Zrt. képviselője Bodrogi Áron ügyvezető. képviselő e-mail címe:info@csihazrt.hu


Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A Csiha Zrt. vásárlói, akik a Csiha Zrt. szolgáltatásai, termékei közül rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a szolgáltatás megrendelője, valamint a termék vásárlója.


A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csiha Zrt. a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevételével érdekében:
Személyazonosító adatok: vevő neve, lakcíme, névjegykártyán feltüntetett adatok
Kapcsolattartási adatok: e-mail címe, telefonszáma,
Banki és fizetési adatok: telefonszáma, névjegykártyán bankszámlaszám, bankkártya száma
Továbbá minden olyan adat, amely a kereskedelem, áruk adásvételének teljesítéséhez, valamint szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kommunikáció folytatásához szükséges.


Adatkezelés jogalapja

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz
A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Csiha Zrt. és munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:


Könyvelés
Cégnév: MBM Auto Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 6722 Szeged, Dáni u. 6.

Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére


Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait
A Csiha Zrt. a vásárlók személyes adatait saját szerverein tárolja, ezért külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.


A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
A vásárló köteles a vásárlása kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.


Adatkezelés és tárolás ideje
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) - (2) bekezdései alapján a számla, ill. annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.


A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.


Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.


2.4. A Csiha Zrt. panaszkezelésével összefüggő adatkezelése


Az adatkezelés célja


Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)
A Csiha Zrt. tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az Ön által a Csiha Zrt. szolgáltatásával szemben tett panaszt kezeljük. A Csiha Zrt. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.


Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait
A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a szolgáltatás kapcsán a vásárlók panaszának kezeléséhez szükséges.


Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Csiha Zrt. székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. e-mail cím:info@csihazrt.hu telefonszám: +36 70 776 1290
web elérhetőségek: www.csihazrt.hu www.mbutton.hu
A Csiha Zrt. képviselője Bodrogi Áron ügyvezető. képviselő e-mail címe:info@csihazrt.hu

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A kezelt személyes adatok


A kezelt személyes adatok
A vásárlók alábbi személyes adatait kezeli a Csiha Zrt. a panaszkezelés érdekében: személyazonosító adatok panasztevő neve kapcsolattartási adatok kapcsolattartási adatok


Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.


Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.


Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.


A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
A vásárló köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.


Adatkezelés és tárolás ideje
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és a Csiha Zrt. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.


A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.


Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A vásárló személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.


2.5. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán


Az adatkezelés célja
A Csiha Zrt.-nél munkavállalási célból felvételre jelentkezők személyes adatait az adatkezelő Csiha Zrt. abból a célból kezeli, hogy az Ön jelentkezését, pályázatát, önéletrajzát elbírálja, valamint a kiválasztott felvételre jelentkezővel munkaszerződést kössön.


Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre)
A Csiha Zrt.-nél munkavállalási célból felvételre jelentkezők személyes adatait az adatkezelő Csiha Zrt. abból a célból kezeli, hogy az Ön jelentkezését, pályázatát, önéletrajzát elbírálja, valamint a kiválasztott felvételre jelentkezővel munkaszerződést kössön.


Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Csiha Zrt. székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. e-mail cím:info@csihazrt.hu telefonszám: +36 70 776 1290
web elérhetőségek: www.csihazrt.hu www.mbutton.hu
A Csiha Zrt. képviselője Bodrogi Áron ügyvezető. képviselő e-mail címe:info@csihazrt.hu


Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A Csiha Zrt. vásárlói, akik a Csiha Zrt. szolgáltatásai, termékei közül rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a szolgáltatás megrendelője, valamint a termék vásárlója.


A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a Csiha Zrt. a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevételével érdekében:
Személyazonosító adatok: vevő neve, lakcíme, névjegykártyán feltüntetett adatok
Kapcsolattartási adatok: e-mail címe, telefonszáma,
Banki és fizetési adatok: telefonszáma, névjegykártyán bankszámlaszám, bankkártya száma
Továbbá minden olyan adat, amely a kereskedelem, áruk adásvételének teljesítéséhez, valamint szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kommunikáció folytatásához szükséges.


Adatkezelés jogalapja


Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz
Az Ön adatainak kezelése munkaszerződés létrejötte érdekében szükséges. Személyes adatait kizárólag a munkaviszony létesítésével összefüggésben kezeljük.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül a GDPR Preambulum (44) alapján, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.


Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz
A felvételre jelentkező fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Csiha Zrt. és munkatársai férhetnek hozzá.


Hol tároljuk a felvételre jelentkező (érintett) személyes adatait
A Csiha Zrt. a felvételre jelentkezők személyes adatait a székhelyén egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan a saját szerverén tárolja. A Csiha Zrt. külső tárhelyszolgáltatót nem vesz igénybe.


A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, a Csiha Zrt. nem fogja tudni az Ön jelentkezését, önéletrajzát, pályázatát elbírálni, ezáltal nem fog tudni Önnel munkaviszonyt létesíteni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.


Adatkezelés és tárolás ideje
Amennyiben a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálásra vagy visszavonásra kerül, úgy a Csiha Zrt. az Ön személyes adatait a jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását, valamint visszavonását követő 1 hónapon belül törli. Amennyiben hozzájárulását adja, akkor pályázatát a hozzájárulása visszavonásáig kezelhetjük.


A személyes adatok továbbítása harmadik országba
A felvételre jelentkező személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
A felvételre jelentkezők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.


3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során


Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Lenti jogait a Csiha Zrt.-vel szemben gyakorolhatja.


Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

- tájékoztatáshoz való jog,
- hozzáféréshez való jog,
- helyesbítéshez való jog,
- törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
- korlátozáshoz való jog,
- tiltakozáshoz való jog,
- adathordozhatósághoz való joga,
- hozzájárulás visszavonásához való jog,
- panaszjog,
- bírósági jogorvoslathoz való jog.


Tájékoztatáshoz való jog


Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. Az Ön adatainak kezelése kapcsán az adatkezelő a Csiha Zrt.

A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. A 25 napos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.


Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”
Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.


Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog
Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.


4. Adatbiztonság


Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága
A Csiha Zrt. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Csiha Zrt. a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

A Csiha Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), ill. természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A Csiha Zrt. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

A Csiha Zrt. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a Csiha Zrt.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a Csiha Zrt. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése
Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, ill. tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.


5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat


Panaszjog
Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410
Honlap:http://www.naih.hu
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben
Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A Csiha Zrt. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg a Csiha Zrt. székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, ill. speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj
Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.


6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR); 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.); 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).


7. Kapcsolat


Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, akkor kérjük, forduljon a Csiha Zrt.-hez mint adatkezelőhöz.

Az adatkezelő és elérhetőségei
A fenti adatkezelésben az adatkezelő a Csiha Zrt. székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. e-mail cím:info@csihazrt.hu telefonszám: +36 70 776 1290
web elérhetőségek: www.csihazrt.hu www.mbutton.hu
A Csiha Zrt. képviselője Bodrogi Áron ügyvezető. képviselő e-mail címe:info@csihazrt.hu